Általános szerződési feltételek

 

Hatályos ÁSZF:

 

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA

  

(2017/IV.)

  

Az Erzsébet-utalvány Elfogadásának Általános Szerződési Feltételei – továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott Erzsébet-utalvány beváltásának és elszámolásának feltételeit.


I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1. Kibocsátó – Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 3309; székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63. 2. em. 1.), mely a 2012. évi CIII. törvényben foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az Erzsébet-utalvány kibocsátásra az Erzsébet-program keretében. A Kibocsátó jogosult az utalvány előállítására, forgalmazására és beváltására közreműködőt igénybe venni.

2. Forgalmazó – a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63. I. em. 1.; adószáma: 24676744-2-44; bankszámlaszáma: 12010532-00292896-00100005; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047823). A Kibocsátó Forgalmazót bízta meg az elektronikus Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz Kártya előállításával, forgalmazásával és beváltásával kapcsolatos közreműködői feladatok ellátásával oly módon, hogy ezen feladatok ellátásához további közreműködőt vehet igénybe.

3. Erzsébet-utalvány (a továbbiakban Utalvány) – A Kibocsátó által papír alapon kibocsátott Erzsébet-utalvány, amely magyar forintban kifejezett értékkel bír.

Étkezési Erzsébet-utalvány: amely élelmiszer – beleértve a fogyasztásra kész ételt és a melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatást - vásárlására felhasználható utalvány;

Iskolai Erzsébet-utalvány: amely tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására felhasználható utalvány;

•  Ajándék Erzsébet-utalvány: amely élelmiszer – beleértve a fogyasztásra kész ételt -, műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, melegkonyhás vendéglátó helyen étkezési szolgáltatás, egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás – beleértve a szálláshely szolgáltatást - körébe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására felhasználható utalvány;

• Ruházati Erzsébet-utalvány: amely ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik vásárlására felhasználható utalvány;

Kultúra Erzsébet-utalvány: amely kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj megfizetésére felhasználható utalvány;

Sport Erzsébet-utalvány: amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására felhasználható utalvány;

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány: amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján adott, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható utalvány.

4. Partner – Forgalmazóval az Utalvány elfogadására szerződő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó vagy magánszemély.

5. Üzlet vagy Elfogadóhely – a Partner által üzemeltetett, illetve tevékenységi köréhez tartozó olyan helyszín (szolgáltató egység), ahol a Partner szolgáltatása(i) ellenértékeként az Utalvány, mint fizetőeszköz elfogadása történik.

6. Felek – a jelen ÁSZF alapján az Elfogadóhelyi Szerződést megkötő személyek (Forgalmazó, Partner).

7. Utalványbirtokos – az Utalvánnyal fizető természetes személy.

8. Erzsébet-utalvány névértéke – az Utalványra nyomtatott címletérték.

9. Erzsébet-utalvány érvényessége – az Utalvány felhasználhatóságának határideje, mely az Utalványon kerül feltüntetésre.

10. Elfogadóhelyi Szerződés – Forgalmazó és Partner között jelen ÁSZF alapján írásban kötött megállapodás, melynek aláírásával a Felek kötelezettséget vállalnak az Elfogadóhelyi Szerződés, illetve annak elválaszthatatlan részét képező 1-4. számú mellékletekben foglaltak betartására.


II. AZ ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.      A Forgalmazó az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére irányuló ajánlat hozzá történő beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul, de legfeljebb 45 napon belül megvizsgálja az ajánlat teljesíthetőségét. Forgalmazó az Elfogadóhelyi Szerződés aláírásával az ajánlatot elfogadja, vagy az ajánlatot elutasítja.

2.2.      Az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül az „Elfogadóhelyi Szerződés” Partner által aláírt példányának Forgalmazó részére történő igazolt átadása, megküldése. Az Elfogadóhelyi Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján – eltérő időben történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján- lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Partner és Üzletei az Utalvány elfogadására kizárólag az Elfogadóhelyi Szerződés hatályba lépését, az Elfogadóhelyi Matrica kihelyezését követően jogosult és köteles.

2.3.      A Partner szerződéskötési ajánlatának Forgalmazóhoz történő megküldését követő 5 naptári napon belül elállhat ajánlatától.

2.4.      Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF az Elfogadóhelyi Szerződés 2. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi. Amennyiben jelen ÁSZF és az Elfogadóhelyi Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy Felek az Elfogadóhelyi Szerződésben foglaltakat rendelik alkalmazni.


III.  ÁSZF MÓDOSÍTÁS

3.1.      Az ÁSZF módosítása

3.1.1.    Forgalmazó jogosult az Elfogadóhelyi Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1-4. számú mellékleteit, - így különösen a 2. számú mellékletben foglalt ÁSZF-et - egyoldalúan módosítani, amennyiben a gazdálkodási körülményeiben beállott változás ezt indokolja. Az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét Forgalmazó legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal a honlapján (www.erzsebetutalvany.hu) közzéteszi.

3.1.2.    Amennyiben a Partner a módosítással szemben ‒ annak hatálybalépéséig ‒ írásban nem él ellentmondással, a módosítás a Partner által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló Elfogadóhelyi Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.


IV. ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE/MEGSZŰNÉSE

Partner köteles az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alá tartozó, annak teljesítésével kapcsolatos minden változást a Forgalmazóval haladéktalanul (de legkésőbb a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül) írásban, a „Változás Bejelentő Lap” formanyomtatványon közölni. Ez vonatkozik különösen az elfogadásra kerülő Utalvány felhasználási körét érintő tevékenységi körök változására. A közlés elmulasztásából eredő, a Forgalmazó teljesítését befolyásoló következményekért Forgalmazó felelősséget nem vállal.

 

4.1. Az Elfogadóhelyi Szerződés megszüntetése rendes felmondással

Felek jogosultak az Elfogadóhelyi Szerződést bármikor, 30 napos felmondási idő mellett a másik félhez intézett egyoldalú - írásbeli - jognyilatkozattal felmondani. A felmondási idő lejártával a Partner nem jogosult az Utalvány elfogadására és köteles az Elfogadóhelyi Matrica levételére, továbbá köteles – jogvesztés terhe mellett- a még el nem számolt Utalványokat a felmondási idő alatt Forgalmazónak elszámolásra haladéktalanul beküldeni. A felmondási időszak alatt beküldött és beváltott Utalványok beváltási jutalékkal csökkentett névértékét Forgalmazó legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül számolja el.

 

4.2.      Az Elfogadóhelyi Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással

4.2.1. Súlyos szerződésszegés esetén Felek 15 napos határidőt kötelesek meghatározni a szerződésszegés orvoslására. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az Elfogadóhelyi Szerződés a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondható. A felmondást követő naptári naptól Partner nem jogosult az Utalvány elfogadására és köteles az Elfogadóhelyi Matrica levételére. Azonnali hatályú felmondás esetén Felek a beváltott Utalványokkal 30 napon belül számolnak el oly módon, hogy a Partner a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles gondoskodni arról, hogy a beváltott Utalványok a Forgalmazóhoz megérkezzenek.

 

4.2.2.    A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- ha tájékoztatási kötelezettségének Forgalmazó írásos felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget;

- Partner által fizetendő díjakat az Utalványbirtokosra terheli;

- az Utalványt nem, vagy nem annak névértékén fogadja el fizetőeszközként;

- az Utalványt szándékosan vagy gondatlanságból hamis vagy hamisított Utalványt fogad el vagy az Utalvánnyal kapcsolatos visszaélésekben egyébként bizonyíthatóan közreműködik;

- nyilatkozatával, eljárásával vagy magatartásával sérti a Forgalmazó jó hírnevét, üzleti tisztességét.

 

4.2.3.    A Forgalmazó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- ha az Utalványok elszámolásából eredő fizetési kötelezettségével 30 napon túli késedelembe esik;

- nyilatkozatával, eljárásával vagy magatartásával sérti a Partner jó hírnevét, üzleti tisztességét.

 

4.2.4.     Az azonnali hatályú felmondás annak a másik Fél általi kézhezvétele napjával lép hatályba. Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az értesítést nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza), az értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen pontban foglalt kézbesítési szabályok vonatkoznak a 4.1. pont szerinti rendes felmondásra is.

 

4.3.      Az Elfogadóhelyi Szerződés megszűnése egyéb módon

Megszűnik az Elfogadóhelyi Szerződés, ha Partner jogosultsága megszűnik az Utalvánnyal vásárlásra jogosító termékek forgalmazása vonatkozásában, valamint, ha az Elfogadóhely megszűnik.

Az Elfogadóhelyi Szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén Felek a beváltott Utalványokkal 30 napon belül számolnak el oly módon, hogy a Partner a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles gondoskodni arról, hogy a beváltott Utalványok Forgalmazóhoz beérkezzenek.

 

V. AZ ONLINE ELFOGADÓHELYI FELÜLET HASZNÁLATA

5.1.      A Partner köteles az Online Elfogadóhelyi Felületen regisztrálni a Partnerkód Forgalmazó általi átadásától számított 15 napon belül. Amennyiben a Partner rendelkezik hatályos Elfogadóhelyi Szerződéssel, úgy regisztrációs kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni. Regisztrációra a https://elfogadohely.erzsebetutalvany.hu internetes oldalon van lehetőség.

5.2.      Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

• a Partner partnerkódja,

• a kapcsolattartásra az Elfogadóhelyi Szerződésben megadott e-mail cím.

5.3.      A regisztrációs adatlap kitöltését követően a Partner nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte, és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

5.4.      A regisztrációs adatlap mentését követően a Partner automatikus elektronikus üzenetet kap, az általa megadott e-mail címre, amely tartalmazza a regisztráció aktiválásához szükséges hivatkozást. A Partner a hivatkozásra kattintva megnyíló internetes oldalon megadhatja a felhasználónevét és jelszavát, melynek sikerességéről szintén automatikus, elektronikus üzenetet kap. Az üzenet tartalmazza a regisztrációhoz megadott felhasználónevet is. Partner kizárólag a második elektronikus üzenet megérkezését követően minősül regisztráltnak.

5.5.      Regisztráció kizárólag az Online Elfogadóhelyi Felületre történő első belépés alkalmával szükséges.

5.6.      Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklás nélkül visszautasítsa, vagy azt bármikor visszavonja.

5.7.      Az Online Elfogadóhelyi Felület használata lehetővé teszi a Partner számára:

• egyes – a felület által engedélyezett – törzsadatok módosítását;

• összesítő kísérőjegyzékei elektronikus kitöltését, nyilvántartását, nyomtatását;

• POS-terminál azonosító adatainak feltöltését, adminisztrációját (TID).

A Partner, amennyiben elektronikus utalványt, Kártyát is szeretne elfogadni és rendelkezik terminálazonosítókkal, az Online Elfogadóhelyi Felületen, a POS adatok menüpontban rögzítheti azokat. A terminálazonosítók rögzítését követően Partner a www.erzsebetutalvanyplusz.hu weboldalon található „Általános Szerződési feltételek az elektronikus Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz Kártya elfogadására” (a továbbiakban: EÁSZF) vonatkozó dokumentumban meghatározott rendelkezések alapján köteles a POS Adategyeztető Lapot kinyomtatni, és gondoskodni arról, hogy a POS Adategyeztető Lap a Forgalmazóhoz igazolható módon, cégszerűen aláírt, eredeti példányban beérkezzen. A Partner által az Adategyeztető Lapon egyoldalú jognyilatkozattal az elektronikus utalvány és Kártya elfogadását érintően vállalt kötelezettségeket Felek az Elfogadóhelyi Szerződés módosításának tekintik, mely annak megtétele napján lép hatályba. Elektronikus utalvány és Kártya elfogadására egyébként az EÁSZF rendelkezései irányadók.

5.8.      Partner tudomásul veszi, hogy a regisztráló automatikusan főfelhasználónak minősül az Online Elfogadóhelyi Felületen. A főfelhasználó valamennyi – Online Elfogadóhelyi Felület által megengedett – adat kezelésére jogosult, úgy mint:

• partner szintű adatok kezelése,

• valamennyi üzlet adatainak kezelése,

• új felhasználók rögzítése, korábbi felhasználók inaktiválása.

5.9.      A Partner tudomásul veszi, hogy további felhasználói jogosultságokat kizárólag a főfelhasználó engedélyezhet az Online Elfogadóhelyi Felületen. A további felhasználók jogosultak az adott üzletre vonatkozó – Online Elfogadóhelyi Felület által engedélyezett – adatok kezelésére. További főfelhasználó hozzáadására kizárólag főfelhasználók jogosultak.

5.10.     Partner teljes körű felelősséggel tartozik minden, az Online Elfogadóhelyi Felületen általa végzett tevékenységért, az általa megadott adatok helytállóságáért, és minden olyan egyéb tevékenységért, melynek során jelszava/felhasználóneve felhasználásra kerül. Partner vállalja, hogy a regisztráció során megadott jelszavát/felhasználónevét bizalmasan kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy az illetéktelen kezébe ne kerüljön. A jelszó/felhasználónév elvesztéséből, illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért a Forgalmazó felelősséggel nem tartozik.

 

VI. AZ UTALVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE

Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel:

- a felhasználás időpontja nem későbbi a rajta feltűntetett érvényességi dátumnál;

- a vonalkód vagy a 20 karakter hosszúságú egyedi azonosító hiánytalan és sérülésmentes (az Utalvány biztonsági elemei a www.erzsebetutalvany.hu honlapon található segédlet alapján ellenőrizhetők);

- Forgalmazó általi érvénytelenítő jelölés nincs az Utalványon;

- az Utalvány valamennyi biztonsági elemet sértetlenül tartalmaz.

 

VII. AZ UTALVÁNY ELFOGADÁSA

7.1.      Partner köteles az Utalványt névértéken számítva elfogadni az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon megjelölt Elfogadóhelyen, teljes nyitvatartási időben, korlátozás nélkül, az Utalványon feltüntetett, illetve a jogszabályokban meghatározott érvényességi időn belül, a megjelölt szolgáltatási- és termékkörre. A megjelölt szolgáltatási- és termékkörre a jelen ÁSZF I.4. pontjának rendelkezései irányadók.

7.2.      Amennyiben az Elfogadóhelyi Szerződés, az ÁSZF, vagy Forgalmazó másként nem rendelkezik a Partner által megnyitott új Üzletekre a Felek között megkötött Elfogadóhelyi Szerződés hatálya kiterjed (az abban megjelölt Utalvány típus vonatkozásában is). Partner az Üzleteket érintő változásokról 8 napon belül, írásban köteles tájékoztatni a Forgalmazót a jelen ÁSZF IV. pontjában foglaltaknak megfelelően.

7.2.1.    Amennyiben az Elfogadóhelyi Szerződés hatálybalépését követően Forgalmazó új típusú Utalványt hoz forgalomba, az Elfogadóhelyi Szerződés ellenkező rendelkezése vagy a Partner ilyen irányú nyilatkozata hiányában Partner annak elfogadására is jogosult és köteles, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.

a) A Felek között fennálló Elfogadóhelyi Szerződés hatálya az Ajándék Utalványra kiterjed;

b) A Forgalmazó által forgalomba hozott új Utalvány típus felhasználási köre részben megegyezik az Ajándék Utalvány felhasználási körével;

c) Partner (Üzlete) az új Utalvánnyal vásárolható termék- és szolgáltatási körök értékesítésére egyébként jogosult.

 

Amennyiben jelen pont rendelkezései alapján Partner az új típusú Utalvány elfogadására jogosult, annak elfogadása és elszámolása az Elfogadóhelyi Szerződésben az Ajándék Utalvány elfogadására és elszámolására vonatkozó feltételekkel történik.

7.3.      Partner nem jogosult az Utalványt sem részben sem teljes egészében készpénzre váltani, így különösen nem jogosult annak értékéből készpénz formájában visszaadni. Forgalmazó a Partnertől kizárólag olyan Utalványt (Utalvány típust) köteles – egyéb feltételek fennállása esetén – elfogadni, amely vonatkozásában érvényes Elfogadóhelyi Szerződés áll fenn a Felek között.

7.4.      A Partner vállalja, hogy az általa értékesített termék, nyújtott szolgáltatás ellenértékéül elfogadja az Utalványt és nem határoz meg olyan értékhatárt, amely összeg alatt és/vagy felett nem fogadja el azt. Partner köteles biztosítani, hogy az Utalványbirtokost sem a készpénzzel, sem a készpénz- helyettesítő fizetési eszközzel vagy az ellenértéket egyéb módon kiegyenlítő más vásárlóval szemben nem éri hátrány.

7.5. Utalványbirtokos és/vagy Partner általi jogosulatlan vagy jelen ÁSZF-fel, vagy a Felek közötti Elfogadóhelyi Szerződéssel ellentétes felhasználással kapcsolatban a Forgalmazó harmadik személyek irányában a felelősségét kizárja.

 

VIII. DÍJFIZETÉS

Jelen pont rendelkezései Partner díjfizetési kötelezettségeinek jogcímét részletezik.

8.1. A mindenkor aktuális, Forgalmazó által Partner részére számlázásra kerülő díjtételeket az Elfogadóhelyi Szerződés 3. számú, elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. A díjak kiegyenlítése Partner jutalékszámláiból történő levonással történik.

8.2.      Beváltási jutalék: Partner az elszámolt Utalványok után beváltási jutalékot köteles fizetni Forgalmazó részére. A beváltási jutalék az elszámolásra megküldött Utalványok összértékéből kerül levonásra úgy, hogy a Forgalmazó a beváltási jutalék összegével csökkentett ellenértéket fizeti meg a Partnernek. A számlában feltüntetésre kerül az Utalvány összesített értéke, valamint az arra vonatkozó jutalék összege.

8.3. Elfogadóhelyi díj: Partner köteles a Forgalmazó részére üzletenként, évente, elfogadóhelyi díjat fizetni. Az elfogadóhelyi díj fizetése Forgalmazó számlája alapján történik, amely összeg a naptári évben történt első beküldés alkalmával, az Utalványok névértékéből kerül levonásra. Az elfogadóhelyi díj magában foglalja az Utalvány elfogadását jelző matricákat, a nyilvántartással kapcsolatos feladatok költségeit, és a www.erzsebetutalvany.hu honlapon történő, marketing célú megjelenítés ellenértékét.

8.4.      Partner az általa fizetendő beváltási díjakat a nála szolgáltatást igénybe vevő Utalványbirtokosra nem háríthatja át.

 

IX. AZ UTALVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Jelen pont rendelkezései általános információkat tartalmaznak az Utalvány elszámolásával kapcsolatban, a részletes tudnivalók a www.erzsebetutalvany.hu honlapon található, az Elfogadóhelyi Szerződés – elválaszthatatlan részét képező - 4. számú mellékletét képező Erzsébet-utalvány Elfogadási és Elszámolási Szabályzatból ismerhetőek meg.

9.1. Partner köteles az általa elfogadott Utalványokat csomagonként kitöltött összesítő kísérőjegyzékkel együtt és annak megfelelően, címletenként kötegelve, zárt csomagban beküldeni. Partner az azonosíthatóságát partnerkódjának/nevének feltüntetésével biztosítja. Ennek hiányában Forgalmazó jogosult a beküldött csomagok feldolgozásának elutasítására.

9.1.1. Az Iskolai Erzsébet-utalványok a kibocsátásuk évében, a tanévkezdést megelőző 60. naptól számolhatók el. A vásárlás évének december 31. napját követően az Utalványbirtokos által felhasznált Iskolai Erzsébet-utalványokat a Forgalmazó nem számolja el.

9.2. Partner (Elfogadóhely) az Utalványokat zárt csomagban, ellenőrzés nélküli átvétellel leadhatja személyesen Forgalmazó Feldolgozó Központjában (Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.; 1184 Budapest, Nefelejcs utca 5.), vagy az átvétellel megbízott Magyar Posta postahivatalokban Üzleti Csomag Inverz értékbiztosított csomagszállítási szolgáltatás keretében Forgalmazó részére feladva.

9.3. Forgalmazó jogosult az Utalványok elszámolásának megtagadására, amennyiben megállapítja, hogy a Partner regisztrációs kötelezettségének az Online Elfogadóhelyi Felület programban nem tett eleget. Forgalmazó az elszámolás megtagadásának okáról köteles a Partnert értesíteni. Amennyiben a Partner e kötelezettségét utólag pótolja, Forgalmazó az elszámolást elvégzi.

9.4. Forgalmazó a Partner (Elfogadóhely) által elszámolásra beküldött Utalványok feldolgozásáról - összesítés céljából - utalványtípusonként számlamellékletet állít ki. A számlamelléklet a pénzügyi elszámolás alapja. Forgalmazó a számlamellékleten feldolgozottként megjelölt Utalványok alapján téríti meg Partnernek az Utalványok ellenértékét és számolja el a beváltási jutalékot.

9.5. Forgalmazó a feldolgozás során feltárt eltéréseket (vitatott Utalványok) a számlamellékleten jelzi Partner irányába. Partner jogosult az ezzel kapcsolatos reklamációját a számla kiállításától számított 20 naptári napon belül jelezni. E határidő jogvesztő.

9.6. A 9.5. pont szerinti eltérések (vitatott Utalványok) a nem vitatott Utalványok 9.7. pont szerinti kifizetését nem érintik. A Forgalmazó által bármilyen okból el nem számolt Utalványokat a Partner (Elfogadóhely) a számla kiállításától számított 20 naptári napon belül a Feldolgozó Központban átveheti, vagy kérheti azok hivatalos megsemmisítését.

9.7. Forgalmazó a Partner (Elfogadóhely) által – az Erzsébet-utalvány Elfogadási és Elszámolási Szabályzatában leírtaknak mindenben maradéktalanul megfelelő – elszámolásra beküldött Utalványok beváltási jutalékkal csökkentett névértékét a Forgalmazó Feldolgozó Központjába (Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.; 1184 Budapest, Nefelejcs utca 5.) történő beérkezését követő 10 munkanapon belül utalja át a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében meghatározott bankszámlaszámára, e pontban foglalt eljárásrend figyelembe vételével. A Felek teljesítési időpontnak a beküldött elszámolások ellenőrzésének és feldolgozásának befejezése napját tekintik.

9.8 Az Utalvány ellenértéke megtérítésének korlátai

Nem téríti meg a Forgalmazó az Utalványok ellenértékét, amennyiben:

- a beküldött elszámolás nem a Forgalmazó által forgalmazott Utalványt tartalmazza;

- az elfogadott Utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő lejáratát követő év január 31. napjáig nem érkezik meg Forgalmazóhoz elszámolásra;

- a beküldött elszámolás azonosíthatatlan és/vagy feldolgozhatatlan, vagy hamis/hamisított Utalványt tartalmaz;

- az elszámolásra beküldött Utalvány Forgalmazó érvénytelenítő bélyegzését tartalmazza;

- ha nem állapítható meg, hogy az Utalvány minden egyes biztonsági elemet sértetlenül tartalmaz;

- ha az Partner/Üzlet olyan típusú Utalványt küld be, amelyre vonatkozóan nincs Forgalmazóval hatályos Elfogadóhelyi Szerződése.

9.9. Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére elektronikus számla (a továbbiakban: e-számla) kerüljön kibocsátásra. Amennyiben Partner az e-számla helyett papíralapú számlát igényel, úgy köteles azt az Online Elfogadóhelyi Felületen a Törzsadatok menüpont Partner almenüjében a Számlázási mód kiválasztásával beállítani. Forgalmazó az e-számlákat automatikusan, elektronikus úton, kizárólag az e-szamla@euf.hu e-mail címről küldi meg Partner részére.

 

X. PARTNER UTALVÁNYBIRTOKOSOK FELÉ FENNÁLLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

10.1. A Partner tájékoztatási kötelezettsége a vele kötött Elfogadóhelyi Szerződés teljesítésével kapcsolatban annak hatálya alatt folyamatosan fennáll.

Partner köteles a Forgalmazó által – Utalványtípusonként – biztosított a különböző típusú Utalványok elfogadását jelző Elfogadóhelyi Matricát kihelyezni az Utalvány felhasználási körét és elfogadását meghatározó írásbeli tájékoztatással együtt, a Szerződés hatálya alá tartozó Elfogadóhelyek bejárati ajtaján, információs tábláin, valamint minden olyan ponton, ahol a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése megtörténhet. Partner saját költségén egyéb eszközökkel is tájékoztathatja az ügyfeleket az Utalvány elfogadásának lehetőségéről a Forgalmazó jóváhagyását követően.

10.2.     Az Elfogadóhelyi Matricán feltüntetésre kerülő, illetve a www.erzsebetutalvany.hu honlapon megtalálható logó védjegyjogosultja a Forgalmazó. A védjegy felhasználását a Partner kizárólag a Forgalmazó által meghatározott célra, az Elfogadóhelyi Szerződésben megjelölt szolgáltató egységeinek (üzleteinek) engedélyezheti: reklámozási tevékenysége során a Forgalmazó jóváhagyását követően használhatja fel oly módon, hogy a Forgalmazó, illetve Kibocsátó jogos üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve az Erzsébet-utalványba, mint márkanévbe vetett bizalmat ne sértse.

 

XI. FELELŐSSÉGI RENDELKEZÉSEK

11.1.     Az Online Elfogadóhelyi Felület bármely technológiai megoldásának, tartalmi-, illetve design eleme védett szellemi alkotás. Felhasználásukhoz a Forgalmazó előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

11.2.     Az Online Elfogadóhelyi Felület használatával a Partner elismeri, hogy azt kizárólag saját felelősségére teszi, Forgalmazót a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban elszenvedett/keletkezett károkért felelősség nem terheli.

11.3.     Forgalmazó nem köteles az Online Elfogadóhelyi Felülethez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes biztosítására. A program, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk hozzáféréséből, illetve azok bármiféle felhasználásából, a program használatra alkalmatlan állapotából vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, az esetleges üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából eredő károkért és/vagy veszteségért a Forgalmazó felelősségét kizárja.

11.4.     A Forgalmazó - felülírva a 12.1. pontban foglaltakat - fenntartja magának a jogot, hogy a program bármely vagy valamennyi szolgáltatását felfüggessze vagy megszüntesse.

 

XII. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK

12.1.     Forgalmazó biztosítja az Online Elfogadóhelyi Felület által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét évi 90%-os rendelkezésre állási szinten. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azon időszakokat, mikor a szolgáltatás szünetelése, kiesése:

• vis maior esetek;

• a Forgalmazó által előre bejelentett karbantartás;

• a Forgalmazótól független, érdekkörén kívül eső okok miatt történik.

12.2.     Forgalmazó a tervezett karbantartási munkálatokról az Online Elfogadóhelyi Felület főoldalán, a tervezett karbantartás időpontját megelőzően értesítést jelenít meg.

12.3.     Forgalmazó megtilthatja a Partner számára az Online Elfogadóhelyi Felület használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben Partner bármely tevékenysége akadályozza vagy veszélyezteti a program rendeltetésszerű működését.

 

XIII. FORGALMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS ADATKEZELÉSE

13.1.     Forgalmazó köteles az Elfogadóhelyi Szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül, az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alatt a www.erzsebetutalvany.hu honlapon a Partnerrel kötött Szerződés keretében regisztrált Üzletet – amennyiben annak elnevezése, megjelölése nem ütközik jó erkölcsbe, üzleti tisztességbe, nem sérti Forgalmazó jó hírnevét - közzétenni. Partner felelős az általa közölt adatok valóságtartalmáért, Forgalmazó emiatt nem vállal felelősséget.

13.2.     Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Forgalmazó részére átadott adatait – a Felek között fennálló szerződéses jogviszony időtartamra alatt– a Forgalmazó marketingtevékenység céljából felhasználja. A Forgalmazó jogosult arra, hogy az érintett Partner vagy konkrét Üzlet részére postai vagy egyéb küldeményeket, elektronikus üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

 

XIV. FORGALMAZÓ ELLENŐRZÉSI JOGA

14.1.     Forgalmazó, valamint az általa, illetve a Kibocsátó által felhatalmazott személy jogosult az Utalvány elfogadásának körülményeit és a tájékoztatási kötelezettség végrehajtását szúrópróbaszerűen ellenőrizni a Partner Utalvány elfogadására regisztrált Üzleteiben. Ezek módja lehet telekommunikációs eszköz segítségével lebonyolított érdeklődés, tájékoztatáskérés, személyes megkeresés, Utalvány felhasználása nélküli, illetőleg Utalvány felhasználásával megvalósuló szolgáltatás igénybevétele, kép- és/vagy hangfelvétel készítése, melyek készítéséhez és felhasználásához az Elfogadóhelyi Szerződés aláírásával Partner kifejezetten hozzájárul.

14.2.     Amennyiben az Utalvány elfogadása, vagy a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzése során a 14.1. pont szerint ellenőrzést végző személy súlyos szerződésszegést vagy kötelezettségszegést észlel, úgy Forgalmazó jogosult a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelően eljárni.

 

XV.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1.     Az Elfogadóhelyi Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek egymáshoz intézett jognyilatkozatainak megtétele kötelezően írásban, postai úton történik.

15.2.     A kézbesítési szabályokra a 4.2.4. pontban foglalt, kézbesítésre vonatkozó rendelkezések irányadók.

15.3.     Partner az Elfogadóhelyi Szerződés aláírásával kifejezetten és előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit részben vagy egészében harmadik félre ruházza át a Ptk. 6:208.§-6:209.§-ban foglaltak szerint. Átruházás esetén Forgalmazó és a szerződésbe belépő harmadik fél közösen írásban értesítik Partnert az átruházás tényéről, valamint arról, hogy az átruházás a Felek között létrejött Elfogadóhelyi Szerződés mely rendelkezéseit érinti.

15.4.     Az Elfogadóhelyi Szerződésben, illetve annak elválaszthatatlan részét képező 1-4. számú mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

XVI. JOGVITA

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján törekszenek rendezni. Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy a jogviták eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók.

 

Az Elfogadóhelyi Szerződés mellékletei:

1.         sz. melléklet: Üzletlista

2.         sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek az Erzsébet-utalvány Elfogadására

3.         sz. melléklet: Díjtételek

4.         sz. melléklet: az Erzsébet-utalvány Elfogadási és Elszámolási Szabályzata

 

Hatályba lép: 2017. július 14. 


Kapcsolódó dokumentumok

Elfogadóhely kereső

Tudta-e?


Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra, a Sport valamint a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.

Az Erzsébet-utalványcsalád tagjait mintegy
2.000.000
ember használja rendszeresen.

 

Az utalványokat 48.000 munkáltató adja munkavállalóinak,

 

akik országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen válthatják be azokat.