Erzsébet-program


2012. évi CIII. törvény az Erzsébet-programról

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. § Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában
a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,
b) Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,
ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,
bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,
bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,
bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére
felhasználható utalvány.
(2) Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA gondoskodik.

3. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként
a) szociális célú üdültetéshez,
b) szociális célú étkeztetéshez,
c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez,
d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,
e) az a)-d) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket láthat el.

4. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:
a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett - ráfordításokkal csökkentett - bevétel,
b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos - ráfordításokkal csökkentett - bevétel,
c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

5. § Az MNÜA a 4. §-ban meghatározott forrásokat kizárólag a 3. §-ban meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. § (1) Az MNÜA az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.
(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.
6/A. § Az 1. mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre,
b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre,
c) az Erzsébet-programmal összefüggő egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokra,
d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására
vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter, hogy - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. § Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdése.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke


1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez
Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami vagyon

Helyrajzi szám Megnevezés
Zánka, Külterület 017/5 hrsz kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 017/6 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 017/7 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 018/3 hrsz. kivett gyermekváros és "Kikötő szárazföldi terület"
Zánka, Külterület 018/7 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 018/8 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 022/17 hrsz. kivett móló
Zánka, Külterület 022/19 hrsz. kivett móló
Zánka, Külterület 026/2 hrsz. kivett úttörőváros
Zánka, Külterület 028 hrsz. kivett úttörőváros
Zánka, Külterület 029 hrsz. kivett úttörőváros
Zánka, Külterület 030/10 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 030/11 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 030/13 hrsz. kivett gyermekváros
Zánka, Külterület 038/1 hrsz. legelő
Zánka, Külterület 039 hrsz. kivett patak (Csorsza-patak)
Zánka, Külterület 041 hrsz. kivett, saját használatú út
Zánka, Külterület 042 hrsz. rét
Zánka, Külterület 043 hrsz. rét
Fonyód, 10232/9 hrsz. kivett transzformátorház
Fonyód, 10232/14 hrsz. kivett út
Fonyód, 10232/16 hrsz. kivett táborhely
Fonyód, 10232/17 hrsz. kivett út
Fonyód, 10232/18 hrsz. kivett táborhely
Siófok, 3778/28 hrsz. kivett üdülőépület 2 db és udvar
Siófok, 6885 hrsz. kivet

Elfogadóhely kereső

Tudta-e?


Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra, a Sport valamint a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.

Az Erzsébet-utalványcsalád tagjait mintegy
2.000.000
ember használja rendszeresen.

 

Az utalványokat 48.000 munkáltató adja munkavállalóinak,

 

akik országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen válthatják be azokat.