Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései

MÁSODIK RÉSZ 

ELLÁTÁSOK 

IV. Fejezet
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
Természetbeni támogatás

68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni. 
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 7-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 7-éig 
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított támogatás összegéről. 
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok alapján 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 15-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 15-éig 
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Erzsébet Utalványforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg az adatokat - tájékoztatás céljából - megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium). 
(4) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat - településsoros bontásban -, a (3) bekezdésben meghatározott határidőig továbbítja az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében. 
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.  
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 24-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 24-éig 
eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat. 
(8) Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről - igazolható módon - a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik. 
(9) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. illetve a települési önkormányzat az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött megállapodás alapján is gondoskodhat. 
(10) A jegyző 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév szeptember 7-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév december 7-éig 
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti időpontot követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a természetbeni támogatás nyújtására a jegyző a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé. 
(11) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés tekintetében jogvesztő azzal, hogy ez a jegyzőnek a természetbeni támogatás nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti. 
(12) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3)-(7) bekezdésben meghatározott hónapot követő hónap azonos napján járnak le. 
(13) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az Erzsébet-utalványt térítésmentesen - az utalvány ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett - visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, mert 
a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően - a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti időpontra visszamenőlegesen - meg kellett szüntetni, 
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy 
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő megérkezését vagy - a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített utalvány esetében - a kézbesítés megkísérlését követő két hónapon belül nem vette át. 
(14) A jegyző a (13) bekezdés szerint visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt - ideértve a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is - 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyév december 10-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyévet követő év március 15-éig 
az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére - igazolható módon - eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít. 
(15) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok tömb szerinti darabszámát, és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott utalványok ellenértékéről a jegyző az Igazgatóságot a visszaváltási adatközlés teljesítésével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatja. 
(16) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.. a (13) bekezdés szerint átvett Erzsébet-utalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár részére 
a) a (14) bekezdés a) pontja szerinti esetben tárgyév december 20-áig, 
b) a (14) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tárgyévet követő év március 31-éig 
visszatéríti. 
(17) A Magyar Államkincstár a (16) bekezdés szerinti határidők lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó rendelkezései
1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 
Az adómentes bevételekről

8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:

8.27. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint természetbeni ellátás formájában nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, fiatal felnőttnek a települési önkormányzat jegyzője által fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható, az Erzsébet-programról szóló törvény szerinti Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás.

Elfogadóhely kereső

Tudta-e?


Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra, a Sport valamint a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.

Az Erzsébet-utalványcsalád tagjait mintegy
2.000.000
ember használja rendszeresen.

 

Az utalványokat 48.000 munkáltató adja munkavállalóinak,

 

akik országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen válthatják be azokat.